Nowe Uprawnienia Straży Gminnej

Istotne zmiany dla przewoźników
13.03.2021r
Weszły w życie zmiany dotyczące:
wysokości kar za przekroczenie wymiarów, masy lub nacisków osi,
– rozszerzenie obowiązków Straży Gminnej / Miejskiej-organów uprawnionych do kontrolowania i nakładania kar
.

 

Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.54 z dnia 2021.01.11)
Nowelizacja wysokość kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej przedstawia się następująco
Kara wynikająca z ustawy Prawo o drogach publicznych (Art. 41d.1-3) m.in. jest przyznana gdy :
  • nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 10%, kara wynosi 3 000 zł,
  • nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20%, kara wynosi 20 000 zł
Natomiast w ustawie Prawo o ruchu drogowym przewoźnik może dostać niemiły prezent za takie wykroczenia jak:
  •  za brak zezwolenia kategorii I-V wynosi od 1 500 zł do 15 000 zł,
  •  za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi wynosi 5 000 zł,
  •  za brak wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a. w tym przypadku kara wynosi 2 000 zł
To tylko część kar jaki mogą zostać nałożone na przewoźnika.Pamiętajcie i uważajcie może dojść do sytuacji, że na przewoźnika, za jedno naruszenie, zostaną nałożone trzy kary: z ustawy prawo o ruchu drogowym, z ustawy o transporcie drogowym i z ustawy o drogach publicznych.

Dodaj komentarz