Polityka prywatności

Mając na uwadze art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Kamil Zieliński, z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/14, 70-240 Szczecin, posiadający NIP 841-140-12-59, REGON 812590154. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 11/14, 70-240 Szczecin, drogą e-mailową na adres e-mail: kancelaria@doradcyprawni.com oraz pod pozostałymi danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Administratora: www.doradcyprawni.com.
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) –d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, przedmiotem której jest obsługa prawna, udzielenie pomocy prawnej, czy wykonanie innych zleconych Administratorowi usług (a konsekwencją ich niepodania może być niemożliwość wykonania na Pani/Pana rzecz umowy czy świadczenie usług, jak i prowadzenia i odpowiadania na Państwa korespondencję), w tym także do:
a) umożliwienia Pani/Panu dokonywania transakcji i korzystania z porad on-line dostępnych na stronie internetowej Administratora pod linkiem http://doradcyprawni.com/porady_on-line/ i wykonywania płatności za ww. porady,
b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych w związku z korzystaniem z porad wskazanych w lit. a),
c) obsługi reklamacji w związku z udzieloną poradą on-line wskazaną w lit. a),
d) obsługi zapytań, które Pani/Pan kieruje poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Administratora pod linkiem http://doradcyprawni.com/umow_wizyte/,
e) kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług i pomocy prawnej.
W pozostałym zakresie podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy udzielając porad on-line, wskazanych w pkt 2) lit. a), obsługa transakcji, reklamacji i zapytań, o których mowa w pkt 2) lit. b)-e), windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla zawarcia i realizacji zawartych z Administratorem umów czy realizacji zleconych usług, ewidencji zawartych umów, kontaktu z Panią/Panem w związku z realizacją umów i świadczeniem pomocy prawnej, do celów archiwalnych dotyczących informacji o obsłużonych Klientach, rozliczenia zawartych umów, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem, i w celach marketingowych, w tym takich jak przedstawienie ofert na realizację zleconych usług – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i konieczności uiszczania stosownych należności publicznoprawnych.
7) Administrator przetwarza dane osobowe, które pozyskał od Pani/Pana w związku ze zleconą mu obsługą prawną, usługami prawniczymi, czy też innymi świadczonymi na Pani/Pana rzecz, jak i w związku z otrzymaniem zapytania, jak i może przetwarzać dane, które nie pochodzą bezpośrednio od osób których dane dotyczą, a zostały mu przekazane w ramach współpracy z klientami.
8) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. pozyskane m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora (bez względu na formę prawną podjętej współpracy), osoby świadczące na rzecz Administratora usługi (w tym m. in. prawne, księgowe, informatyczne, tłumaczeń), podmioty powiązane z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym przekazywanie to zgodne będzie z postanowieniami rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – z zapewnieniem ochrony przekazywanych danych.
11) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy (na czas zawartej umowy), zleconej obsługi prawnej czy na czas świadczenia usług i ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku zaś wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres ustalony właściwymi przepisami, jak i dla celów rozliczalności i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
12) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z celem ich przetwarzania.
13) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie jej wykonywania i świadczenie usług, o czym Pani/Pan zostaną niezwłocznie poinformowani przez Administratora.
14) Z praw wskazanych w pkt 13), kierowanych do Administratora, można skorzystać poprzez kontakt na dane wskazane w pkt 1).
15) Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.