REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ KAMIL ZIELIŃSKI
Rozdział 1
Definicje określeń użytych w regulaminie

1. Użyte w dalszej części Regulaminu wyrażenia maja następujące znaczenie:
a. regulamin – niniejszy dokument,
b. Kancelaria – Kancelaria Prawna Kamila Zielińskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/14, Szczecin 70-240, NIP: 841 140 12 59, adres e-mail: kancelaria@doradcyprawni.com
c. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi Kancelarii,
d. pytanie – zagadnienie prawne zgłoszone przez Klienta za pomocą formularza zawierającego opis stanu faktycznego i ewentualnie prawnego,
e. porada prawna – usługa prawna polegająca na udzieleniu przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie w jednej z form wskazanych w pkt 9. rozdziału 2.
f. umowa – umowa o świadczenie porad prawnych zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
g. formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie, za pośrednictwem którego Klient wysyła pytanie,
h. serwis – serwis internetowy Kancelarii dostępny na stronie internetowej doradcyprawni.com,
i. dzień roboczy – każdy dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy a także innych dni w których Kancelaria nie świadczy usług dla Klientów (informacja o takich dniach jest podawana do publicznej wiadomości).

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Kancelarię porad prawnych drogą elektroniczną, zasady zawarcia i wykonania przez Kancelarię umowy.
2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Kancelarią a Klientem.
3. Zawarcie umowy następuje w chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Kancelarii opłaty uiszczonej za poradę prawną. Jednakże w przypadku płatności za pomocą systemu PayPal lub payU.pl zawarcie następuje w chwili otrzymania przez Kancelarię potwierdzenia uiszczenia opłaty od operatora tych systemów.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby wykonania usługi oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
5. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem.
6. Wykonawcą oferowanych porad prawnych jest Kancelaria lub dalszy zleceniobiorca wskazany przez Kancelarię.
7. Kancelaria przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania rzetelności i należytej staranności.
8. Porady prawne świadczone przez Kancelarię są płatne z góry.
9. Porady prawne ze względu na stopień skomplikowania podzielone są na trzy rodzaje:
a. porada prawna podstawowa – obejmuje wyłącznie przedstawienie przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu, cena 79 zł
b. porada prawna standardowa – obejmuje pełną analizę stanu prawnego sprawy przedstawionej w pytaniu oraz przedstawienie Klientowi informacji na temat możliwości rozwiązania problemu, cena 199 zł
c. porada prawna rozszerzona – obejmuje wszystkie elementy wskazane w poradzie standardowej oraz analizę dokumentów sprawy przesłanych przez Klienta, cena 349 zł
10. Ceny za poszczególne porady prawne podane są w cenniku znajdującym się w serwisie.
11. Zaznaczenie w formularzu opcji „ustaw jako priorytet” oznacza że czas oczekiwania na udzielenie porady prawnej jest wówczas indywidualnie ustalany z Klientem, przy czym będzie on możliwie jak najkrótszy (w zależności od stopnia złożoności sprawy), płatne dodatkowo 199 zł od wybranego rodzaju porady prawnej.
12. Wszystkie wyżej wskazane ceny zawierają podatek VAT.
13. Płatności za porady prawne i inne usługi świadczone przez Kancelarię mogą być dokonane poprzez zapłatę na rachunek bankowy Kancelarii, System payU.pl lub system płatności PayPal.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
15. Po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię, konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
16. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do zrealizowania porady prawnej. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2014.1662)

Rozdział 3
Szczegółowe zasady wykonywania usługi

1. Zgłoszenie pytania następuje za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza.
2. Pytanie powinno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na interpretację przepisów.
3. W przypadku gdy pytanie dotyczy kwestii innych niż prawne lub dotyczy spraw prawnych nie wchodzących w zakres działalności Kancelarii (wskazany szczegółowo w serwisie), Kancelaria odmawia świadczenia porady prawnej i zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Klienta.
4. Brak wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii lub nie otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału 2. w przeciągu 4 dni roboczych od przesłania wypełnionego formularza przez Klienta skutkuje niepodjęciem przez Kancelarie opracowania porady. Jeżeli wpłaty dokonano po tym terminie Klient zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej Kancelarii kancelaria@doradcyprawni.com informacje zawierającej datę wysłania formularza oraz opis problemu w nim opisanego.
5. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia pytania o dodatkowe informacje niezbędne do udzielenia porady prawnej, Kancelaria może niezwłocznie zwrócić się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przekazanie brakujących informacji. W przypadku ich nie otrzymania w terminie 2 dni roboczych, dalsze świadczenie porady prawnej oparte będzie o dotychczasowe informacje.
6. Uzupełnienie danych przez Klienta, na podstawie zadanego przez Kancelarię zapytania nie wymaga dodatkowych opłat.
7. Porada prawna zostanie przesłana Klientowi w ciągu 2 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zadaniu pytania. Do okresu tego nie wlicza się dni niebędących dniami roboczymi.
8. W sytuacji wskazanej w pkt. 4 zdanie 2 rozdziału 3, termin udzielenia odpowiedzi o którym mowa w punkcie poprzedzającym biegnie od chwili wpłynięcia informacji do Kancelarii. Natomiast w sytuacji wskazanej w pkt. 5 termin ten biegnie od chwili uzyskania pełnych danych przez Kancelarię.
9. Klient otrzymuje cały materialny efekt porady prawnej w formie elektronicznej.
10. W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej porady prawnej, zgodnie z ustalonymi warunkami, Klient otrzyma zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi.


Rozdział 4
Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl

1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
2. Klient, po zatwierdzeniu formularza i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.
3. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

Rozdział 5
Odpowiedzialność

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem siły wyższej.
2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Klient, który ma zastrzeżenia do merytorycznej części udzielonej porady prawnej i terminu jej udzielenia ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kancelaria@doradcyprawni.com zamieszczony w serwisie w terminie 24 miesięcy od momentu zawarcia umowy,
3. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 2 miesięcy od momentu wykrycia zastrzeżeń co do części merytorycznej podstawy prawnej.
4. W reklamacji należy podać szczegółową jej przyczynę, dane Klienta oraz terminy udzielenia porady prawnej.
5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji na wskazany w pkt. 2 niniejszego rozdziału adres.
6. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja wpłynęła lub inny wskazany w treści reklamacji przez Klienta.


Rozdział 7
Przepisy końcowe

1. Udzielenie porady prawnej nie oznacza nabycia przez Klienta praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych w związku z ich świadczeniem.
2. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura wystawiana jest wyłącznie na wyraźne żądanie Klienta, po wcześniejszym dostarczeniu Kancelarii niezbędnych danych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw w tym ustawy o prawach konsumenta.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 r, tj. od dnia jego publikacji w serwisie.
5. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany są wiążące od momentu opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej.
6. Klienta obowiązuje regulamin w brzmieniu z dnia, w którym przesłał wypełniony formularz.